Gry negocjacyjne

(negocjacjeEnglish version below)

Najszybszą nauką negocjacji jest ich praktykowanie. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie możesz lub nie chcesz iść prosto w ogień, jest inny sposób aby się skutecznie uczyć. Niebawem dowiesz się jak, tymczasem jednak przedstawię Ci kilka powodów, dla których warto go stosować. Metoda, o której za chwilę ma kilka ważnych zalet::

 • zapewnia bezpieczne środowisko (jest grą bez pieniędzy),
 • jest najbliższa rzeczywistości spośród obecnych metod nauki negocjacji,
 • można ją w pełni dostosować do pożądanego stopnia trudności,
 • rozwija również umiejętności improwizacji i wchodzenia w role,
 • można z niej uczynić dobrą zabawę ze znajomymi,
 • nic nie kosztuje.

Jaki to sposób nauki? Jest to tak zwany scenariusz negocjacyjny.

Czym jest?

Scenariusz negocjacyjny to gra dla różnej liczby osób mająca na celu podniesienie kompetencji i budowanie doświadczenia przez symulację. Scenariusz najczęściej odzwierciedla historyczne sytuacje negocjacyjne, choć dużym powodzeniem cieszą się również te osadzone w świecie fantastycznym. Składa się: z opisu postaci, w którą się wcielasz; okoliczności, w których się znajdujesz; celów, do których dążysz; informacji technicznych, czyli w ile osób powinno się grać i w jakim układzie, ile czasu jest na przygotowanie i ile na negocjacje; analizę, czyli opis autora gry przedstawiający jak została zaprojektowana i jakie umiejętności poddaje próbie.

Jak się gra?

Załóżmy, że grają dwie osoby. Każda bierze swoją stronę scenariusza zawierającą wyłącznie opis i rozpoczyna się czas na przygotowanie. Gracze indywidualnie zapoznają się ze swoją postacią, okolicznościami i celami oraz przygotowują do rozgrywki. Po upływie czasu wyznaczonego na przygotowanie gracze spotykają się w ustalonym miejscu i rozpoczynają rozmowę negocjacyjną, na którą mają określoną ilość czasu. Załóżmy, że spisali porozumienie na czas i rozgrywka dobiega końca. W tym momencie na ogół gracze zaczynają dyskutować o rozgrywce i wymieniać się spostrzeżeniami – emocje często są duże. Teraz czas sprawdzić jak poszło graczom i czego mogą się nauczyć.

Analiza

Osiągnięte porozumienie zestawia się z kluczem oceniającym. Dzięki temu można policzyć jak każda strona wypadłaby gdyby negocjacje były o prawdziwą stawkę. To daje punkt odniesienia do rzeczywistości. Ponadto, po negocjacjach warto przeczytać analizę scenariusza dołączoną przez autora, aby móc dalej poznać jakie rekomenduje strategie, która strona ma silniejszą pozycję i jak to wykorzystać itp. Jeżeli chcemy wycisnąć ze scenariusza jak najwięcej wartości to są dwie rzeczy, które można zrobić. Po pierwsze, zaprosić doświadczonego negocjatora, aby obserwował negocjacje i udzielił komentarza eksperckiego. Po drugie, należy nagrać negocjacje na wideo i następnie przeanalizować, również najlepiej z pomocą negocjatora.

Scenariusz a rzeczywistość

Choć scenariusz jest obecnie najpraktyczniejszym narzędziem do nauki negocjacji to jednak różni się od rzeczywistości. Im staranniej napisany scenariusz i im lepiej przygotują się i wcielą się w role gracze, tym bardziej realistyczny będzie się wydawał.

Zainteresował Cię temat? Więcej informacji.

Zachęcam do grania, jest to angażująca i owocna forma nauki negocjacji!

 Sprawdź też moją ofertę szkoleń negocjacyjnych na których negocjujemy różne scenariusze negocjacyjne.


 

CHCESZ SZYBKO POPRAWIĆ SWOJE NEGOCJACJE?

AKADEMIA NEGOCJACJI ZAPRASZA
Organizujemy interesujące negocjacyjne wydarzenia w krótkich i przystępnych formach
(bezpłatne webinary, wykłady stacjonarne i online, szkolenia z negocjacji w biznesie):
 

Negotiation games

The fastest way to get better at negotiations is to engage in them. However, if for some reason you don’t want to throw yourself into deep waters, there is another option you might prefer. Before I go onto describing what it is and how it works, here are some benefits of using it:

 • non-risk environment (it is a game with no money involved),
 • it is the closest to real negotiations amongst current learning methods,
 • the difficulty level can be adjusted to your skills,
 • it also develops other skills such as improvisation and role playing,
 • it can be turned into a game with friends,
 • it doesn’t cost anything.

What is it? Negotiation Scenarios.

What is it?

A negotiation scenario is a game for various number of people which aims to improve competencies and give experience through simulation. A scenario is most often based on historical negotiations, but it is worth mentioning that scenarios set in a fantasy world are also quite popular. A scenario consists of: description of your character; circumstances you find yourself in; your goals; technical information stating how many people should play and how much there is for preparation and negotiation; analyzes, written by the author of the scenario, describing how the game works and which skills it tests.

How do you play?

Let’s assume that two people play. Each person takes their side of the scenario which includes solely the description of their role, circumstances and goals. The players prepare separately. When the time for preparations passes, they meet at a designated place to negotiate. Let’s assume they manage to get an agreement written down in the time frame and the game ends. What usually happens next is players begin to discuss the negotiations and exchange viewpoints – emotions are often high. Now it’s time to see how the players performed.

Analyzes

The agreement reached is graded according with a key provided. This aims to show how well each side would do if the negotiations were over a real stake. It gives a reference point to reality. Moreover, it is useful to read an analyzes provided by the author, to see which strategy is recommended, how the entry positions of sides vary and more. If we aspire to make the most out of a scenario, we can do two more things. Firstly, invite a professional negotiator to listen in and provide feedback. Secondly, capture the negotiations on a video to be analyzed, best by a professional.

Scenario vs. reality

Although a scenario is the most practical tool to learn how to negotiate, it still differs from the real world. The higher quality of a scenario and the more engaged players are, the more fun and more rewarding the game will be.

I encourage you to play!

Interested? Go here to read more.

Poprzedni wpis
Następny wpis