Negocjacje a mediacje

(negocjacjeEnglish version below)

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz wsparcia negocjatora czy mediatora? Przygotowujesz się do poprowadzenia mediacji i szukasz informacji na co zwrócić uwagę? Jeżeli tak, to czytaj śmiało dalej, by dostać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jeżeli nie to również czytaj dalej, by poszerzyć swoje horyzonty – być może informacje te przydadzą Ci się jeszcze dziś w drodze do osiągnięcia porozumienia w negocjacjach : )

Negocjacje i mediacje mają dużo wspólnego, ale warto być świadomym różnic pomiędzy nimi. Ich zrozumienie pomoże negocjatorom czerpać z narzędzi używanych przez mediatorów i vice versa. Zarówno jedni jak i drudzy mogą się na wiele sposobów wzajemnie inspirować w używaniu skutecznych metod zbliżających do porozumienia czy to w kontekstach stricte biznesowych, czy społecznych.

 

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

ELSA Polska jako organizacja zrzeszająca przede wszystkim studentów i absolwentów wydziałów prawa co roku organizuje konkurs mistrzowie mediacjikonkurs mający na celu popularyzowanie mediacji (konkurs jest organizowany przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej).
Jako negocjatorzy podpisujemy się obiema rękami pod ideą rozwiązywania sporów i kończenia konfliktów zgodnie z zasadą wygrany – wygrany. Dlatego postanowiliśmy się przyłączyć do patronatu medialnego tego wydarzenia i wedle naszych możliwości promować ideę mediacji.
Zapraszamy po więcej informacji do wpisu o patronacie, którym objęliśmy Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji


Czym się różnią negocjacje od mediacji?

Jest kilka głównych różnic pomiędzy negocjacjami a mediacjami. Czym się wyróżniają mediacje? Zobaczmy:

  • W mediacjach pojawia się rola mediatora, czyli bezstronnej osoby, której działania mają zapewnić postęp na drodze do porozumienia stron negocjacyjnych. Mediator powinien mieć moc wpływania na bieg rozmów jeżeli jego rola ma spełnić swoją funkcję. Wiąże się to z akceptacją jego osoby i szacunkiem od obu stron.
  • W momencie wejścia mediatora, pomiędzy stronami jest już pewien stopień konfliktu. Dlatego wszak zwracamy się po pomoc do mediatora. Decydujemy się na nią w różnych okolicznościach: możemy mieć przeczucie, iż rozmowy są potencjalnie zagrożone konfliktem lub znaleźć się w sytuacji, w której burza już się rozpętała.
  • Mediacje to działania mające asekurować drogę do porozumienia dwóch lub więcej stron w obliczu konfliktu. Z racji tego, że w rozmowach uczestniczą strony oraz mediator, który kieruje procesem, rola stron jest inna niż w przypadku negocjacji – muszą być gotowe obdarzyć mediatora zaufaniem i pozwolić mu interweniować gdy jest taka potrzeba.

NEGOCJACJE A MEDIACJA

Jaką postawę przyjąć wchodząc w rolę mediatora?

Postawa mediatora to przede wszystkim postawa bezstronna. Najlepiej, aby wszystkie strony zgodziły się co do wyboru neutralnej osoby, która będzie ułatwiała im osiągnięcie porozumienia. Mediator powinien również uważać, aby jego zachowanie nie zostało zinterpretowane jako stronnicze.

 

Jak działać w roli mediatora?

Przyjęta perspektywa powinna obejmować wszystkie strony. Oznacza to, że powinna dążyć do poznania i zrozumienia spojrzeń wszystkich stron. Dotyczy to zarówno racjonalnej płaszczyzny jak i emocji, które odgrywają znaczącą rolę szczególnie w obliczu konfliktu. Dopiero wtedy pojawią się możliwości dobrych rozwiązań.

Słuchanie, pytanie i rozumienie to kluczowe zachowania. Mediator asekuruje proces, czyli musi go dobrze rozumieć, by wskazywać drogę.

Sprawianie, aby strony miały poczucie samodzielnego osiągnięcia porozumienia. Mistrzowski mediator to taki, dzięki któremu strony będą miały wrażenie, że rozmawiają między sobą jak partnerzy i własnoręcznie komponują satysfakcjonujące rozwiązanie.

 

KONKURSKonkurs na najciekawszą historię negocjacyjną!

Pamiętasz interesującą historię negocjacyjną i masz chęć wygrać książki dotyczące negocjacji oraz bilety na szkolenia? Nie musisz być negocjatorem by wziąć udział – zapraszam serdecznie: zobacz stronę konkursową!


 

CHCESZ SZYBKO POPRAWIĆ SWOJE NEGOCJACJE?

AKADEMIA NEGOCJACJI ZAPRASZA
Organizujemy interesujące negocjacyjne wydarzenia w krótkich i przystępnych formach
(bezpłatne webinary, wykłady stacjonarne i online, szkolenia z negocjacji w biznesie):
 

 

 

NEGOCJACJE A MEDIACJE BIZNESOWE GOSPODARCZE

negocjacjeNegotiations & mediations

 

Are you uncertain whether you need the support of a negotiator or mediator? Are you getting ready to lead mediations and are looking for information which will help? If yes, read straight on to satisfy your curiosity. If not, read straight on to broaden your horizons – you might just learn something which will prove to be useful on your way to an agreement today : )

Negotiations and mediations have a lot in common but it is good to be aware of the differences between them. Understanding them helps negotiators acquire tools used by mediators and vice versa. Both can inspire each other in a variety of ways and exchange ideas on effective methods helping reach agreements in business and social contexts.

What are the differences?

There are several main differences between negotiations and mediations. Here they are:

  • Mediations introduce the role of a mediator. It is a neutral person, whose actions should push negotiations along the way to an agreement of the sides. A mediator should be a person of power to influence the talks if he’s role is to meet his function. Therefore, he must be accepted and respected by all sides.
  • There is already a conflict at the time when a mediator appears. This results from the basic reason for calling in a mediator’s help. We turn to it under various circumstances. Usually it is because we have a hunch that there is a potential conflict incoming or the discussions have already heated immensely.
  • Mediating means assuring the way to an agreement of two or more sides in the face of conflict. Since besides the sides there is a mediator who holds the process, the role of the parties is somewhat different than in negotiations. Sides have to be ready to show the mediator some trust and give him the space to intervene if the need arises.

What attitude should a mediator have?

The most important thing  for a mediator is to have a neutral attitude. It is best if all sides agree as to who will be the person to help them reach an agreement. A mediator should also be careful so that his behavior is not interpreted as biased.

How to act as a mediator?

Enter a perspective which embraces and holds all sides of the conflict. This means the mediator should understand  the points of view of every side. Rational as well as emotional perspectives, which play such a crucial role in the face of a conflict. Only then will one be ready to see options of good solutions.

Listen, inquire and understand. These are the key activities. A mediator assures a process, so he must fully understand it if he is to point the way.

Make the parties feel like they are reaching an agreement independently. The top mediator will assure the process in such a way that the parties will have a feeling they are talking between each other like partners and building an agreement themselves.

Poprzedni wpis
Następny wpis